Controlling i Rachunkowość Zarządcza 5/2014 (may)

Controlling i Rachunkowość Zarządcza no. 5/2014 -

PDF download is available for logged users only. Log in or select best subscription option here.

Log in Order a subscription Buy PDF

Articles

Open access no. 5/2014

Polityka fiskalna

Read more
Open access no. 5/2014

Polityka pieniężna

Read more
Open access no. 5/2014

Dane i prognozy ekonomiczne

Read more
Open access no. 5/2014

Gospodarka Polski

Read more
Open access no. 5/2014

Lothar Kuhls na kongresie controllerów w Sopocie

Największym błędem związanym z controllingiem jest niewykorzystanie jego potencjału! Przekonywać nas o tym będą prelegenci XXII Kongresu Controllerów, który odbędzie się w dniach 4–6 czerwca 2014 r. w Sopocie. Na tegorocznym zjeździe controllerów organizatorzy – Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego w Gdańsku – położą szczególny nacisk na problematykę controllingu ośrodków decyzyjnych.

Read more
Open access no. 5/2014

O kluczowych wskaźnikach efektywności w Klubie Controllera

Prawie każda dobrze funkcjonująca organizacja działa w oparciu o system zarządzania przez cele (Management by Objectives, MBO). Najlepsze organizacje idą o krok dalej i aby na bieżąco monitorować stopień realizacji wyznaczonych celów, wdrażają Key Performance Indicators (KPI), które pozwalają skutecznie sparametryzować i precyzyjnie zakomunikować oczekiwany poziom wyników.

Read more
Open access no. 5/2014

Czy controlling może być innowacyjny

Temat VIII Międzynarodowego Kongresu Controllerów „Innowacyjne rozwiązania controllingowe” wzbudził wiele kontrowersji wśród praktyków controllingu. Padały pytania: Jaka jest zależność między controllingiem a innowacją? Czy controlling może być innowacyjny? Czy powinien? A jeśli tak, to w jaki sposób? I czym właściwie jest innowacja? Na te pytania odpowiadali polscy i zagraniczni prelegenci w czasie...

Read more
no. 5/2014

Dynamiczny pomiar wyników w firmie Square D Company

Zintegrowany model dynamicznego pomiaru wyników (Integrated Dynamic Performance Measurement System, IDPMS) został opracowany przez Bititciego, Carriego i McDevitta1, przy współpracy z firmą Square D Company. Ma on na celu wspomaganie obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa (zarządzanie organizacją, wytwarzanie produktów, doskonalenie procesów biznesowych) w zakresie pomiaru i doskonalenia wyników....

Read more
no. 5/2014

Jaka jest różnica między nakładem inwestycyjnym a kosztem w projekcie inwestycyjnym

Problem: Podstawowe metody oceny projektów inwestycyjnych wykorzystują rachunek przepływów pieniężnych. Dlatego kategoriami, którymi operują praktycy, są wpływy i wydatki pieniężne. Jaka jest różnica między nakładem inwestycyjnym a kosztem w projekcie inwestycyjnym?

Read more
no. 5/2014

Najczęściej występujące błędy przy sporządzaniu sprawozdania finansowego – jak ich uniknąć (pasywa)

Błędy przy wycenie bilansowej występują nie tylko w zakresie aktywów, ale również w zakresie zobowiązań i rezerw. W szczególności z kategorią rezerw wiąże się duże ryzyko subiektywizmu. Dlatego biegli rewidenci zwracają na nią szczególną uwagę. Opracowanie to jest kontynuacją cyklu rozpoczętego w numerach 3/2014 oraz 4/2014.

Read more
no. 5/2014

Zarządzanie przez cele w Mleczarni Turek i Avon Polska

Zarządzanie przez cele może przynieść organizacji wiele wymiernych korzyści. Między innymi zwiększa zaangażowanie pracowników, poprawia komunikację, pozwala uzyskać lepsze rezultaty. Bez wątpienia wzmacnia całą organizację, o czym przekonały się firmy Avon oraz Mleczarnia Turek.

Read more
no. 5/2014

Wykorzystanie Excela na potrzeby modelu wspierającego decyzje (część I)

W prezentowanym tutaj przykładzie celem jest optymalizacja zakupów. Dostawcy, chcąc pozyskać klientów (szczególnie tych, którzy kupują dużo), obniżają ceny. To z kolei powoduje, że kupujący powinni zastosować te algorytmy, które uwzględniają różne czynniki oraz ograniczenia wpływające na koszty, np.:

Read more
no. 5/2014

Zasady rozliczania kosztów pośrednich zgodne z wymogami budżetowania

Proces rozliczania kosztów pośrednich jest istotnym zagadnieniem zarówno w rachunkowości finansowej, jak i zarządczej. Występuje przy podziale kosztów działalności pomocniczej oraz kosztów wydziałowych. W zakresie rachunkowości zarządczej praktyka ta może ponadto obejmować koszty ogólnego zarządu. Wynika to z szerszego podejścia do rozliczeń kosztów przez rachunkowość zarządczą, niż wymaga tego prawo...

Read more
no. 5/2014

Kalkulacja kosztów na podstawie procentowej realizacji planowanych przychodów

Osiąganie przychodów nierozerwalnie wiąże się z występowaniem kosztów ich uzyskania. W praktyce najczęściej bywa tak, że nakłady są ponoszone przez przedsiębiorstwo znacznie wcześniej od momentu, w którym klient otrzymuje fakturę. Problem ten jest szczególnie istotny w przypadku realizacji bardziej złożonych zleceń, które wymagają co najmniej kilku miesięcy prac. Aby wynik finansowy uwzględniał poziom...

Read more
no. 5/2014

Proces raportowania kosztów projektów w Young Digital Planet

Przedsiębiorstwo Young Digital Planet zdecydowało się na rozwój narzędzi analitycznych i raportowych ukierunkowany na wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego. W 2013 r. firma zrealizowała dwa krótkie projekty – opracowała model rozliczania kosztów na projekty oraz dodatek VBA wspierający proces raportowania menedżerskiego. Niniejsze opracowanie prezentuje pierwszy projekt. Dostarcza inspiracji do poszukiwania...

Read more
no. 5/2014

Optymalizacja podatkowa a obejście prawa (część II)

Coraz powszechniejszym zjawiskiem staje się obchodzenie przez przedsiębiorców przepisów prawa podatkowego. Sytuację pogarsza fakt, że w polskim ustawodawstwie nie ma klauzuli obejścia prawa podatkowego stanowiącej narzędzie organów podatkowych do walki z tzw. agresywną optymalizacją podatkową. Chodzi o sposób zawierania transakcji, który dąży do obniżenia wysokości zobowiązania podatkowego.

Read more
no. 5/2014

Jak prezentować odchylenia sprzedaży na poszczególnych produktach

Problem: Prezentacja danych sprzedażowych, wynikowych czy kosztowych najlepiej przemawia do odbiorcy w formie graficznej – jako schemat, wykres itp. Jak zatem najlepiej pokazywać odchylenia sprzedaży na poszczególnych produktach?

Read more
no. 5/2014

Jak policzyć koszt roboczogodziny dla pracownika działalności podstawowej

Problem: Proszę o weryfikację wyliczenia kosztu 1 roboczogodziny dla pracownika działalności podstawowej bez godzin awaryjnych i pogotowania domowego na 2014 r. dotyczących usług wykonywanych w dni robocze. Wyliczenia przedstawia tabela 1. Proszę o sugestie odnośnie do poprawności wyliczenia.

Read more
no. 5/2014

Ile celów i mierników powinna zawierać Strategiczna Karta Wyników

Problem: Ile celów i mierników powinna zawierać Strategiczna Karta Wyników przedsiębiorstwa? Nasza Karta zawiera 38 celów i 107 KPI (kluczowych wskaźników efektywności). Mamy ogromne trudności z analizą mierników. Czy konstrukcja Karty jest właściwa? Czy nie zawiera zbyt dużo celów oraz KPI?

Read more

Advertisement