Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2/2008

i48.2008.002.000.jpg

PDF download is available for logged users only. Log in or select best subscription option here.

Log in Order a subscription Buy PDF

Articles

Open access no. 2/2008

Gospodarka Polski

Read more
Open access no. 2/2008

Spotkanie inauguracyjne Koła Praktyków Controllingu Katowice

W dniu 14 grudnia 2007 r. w auli Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu odbyło się spotkanie inauguracyjne Koła Praktyków Controllingu Katowice. Koło funkcjonuje w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (Internationaler Controller Verein, www.icv.pl). Oficjalnego otwarcia seminarium dokonał rektor Wyższej Szkoły Humanitas profesor Jerzy Kopel, zaś organizatorami i moderatorami spotkania byli...

Read more
Open access no. 2/2008

Dane i prognozy ekonomiczne

Read more
Open access no. 2/2008

Bank Centralny

Read more
no. 2/2008

Controlling wartości w projektach

Dotychczas w zarządzaniu przedsiębiorstwem koncentrowano się głównie na kreowaniu wartości dla klienta, rozumianej jako zaspokajanie jego potrzeb za cenę nie wyższą od postrzeganej przez niego wartości dostarczonego dobra. W ostatnich latach coraz szerzej utrwalane są poglądy, że sensem zabiegania o zadowolenie klienta jest uzyskanie przez przedsiębiorstwo zwrotu z kapitału przekraczającego koszt jego...

Read more
Open access no. 2/2008

Strategiczna burza mózgów

Jaki wpływ na sukces firmy ma analiza SWOT? Spostrzeżeniami dzieli się T. Berry, guru biznesplanowania.

Read more
no. 2/2008

Rachunek kosztów jakości w praktyce

Rachunek kosztów jakości jest rachunkiem problemowym, często pozasystemowym. Stanowi podstawę podejmowania decyzji krótko- i długoterminowych w obszarze zarządzania jakością i kosztami jakości. Jest on wykorzystywany w planowaniu kosztów jakości, w tym formułowaniu celów i budżetowaniu, rejestracji i ewidencji dokumentów, raportowaniu, analizowaniu struktury i trendów kształtowania się kosztów jakości...

Read more
no. 2/2008

Wdrożenie controllingu w przedsiębiorstwie Start People

Studium przypadku: Proces wdrożenia controllingu w firmie Start People (dawniej Creyf's Polska) trwa nieprzerwanie od 5 lat. Przez te lata cierpliwie i konsekwentnie controlling rozwija się i coraz bardziej zakorzenia w strukturze firmy. Wdrożono pierwotnie określony system controllingu obejmujący obszar finansowy i operacyjny. Obecnie firma jest w trakcie wdrożenia ostatniego i najważniejszego elementu,...

Read more
no. 2/2008

Wdrażanie rachunku kosztów działań w małych i średnich przedsiębiorstwach

Rozwój narzędzi informatycznych (zarówno typu ERP, jak i tych wspomagających rachunek kosztów działań), otwiera zupełnie nowe możliwości w zakresie projektowania i wdrażania koncepcji ABC. Niskie koszty wdrożenia powodują, iż coraz większa grupa małych i średnich przedsiębiorstw będzie korzystać z tego rachunku, aby poprawić swoją wydajność.

Read more
Open access no. 2/2008

Finansowy wykrywacz kłamstw

Czy można ukryć manipulacje informacjami księgowymi? Nowe narzędzie stworzone z myślą o audytorach prezentuje M. Leone, specjalistka w zakresie finansów przedsiębiorstw.

Read more
no. 2/2008

Controlling innowacji w przedsiębiorstwie

Innowacyjność wiąże się z wprowadzeniem czegoś nowego, nowatorstwem i ulepszaniem, a dotyczyć może nowych wyrobów, nowych usług, nowego stylu kierowania przedsiębiorstwem. Podstawowym problemem jest wyzwalanie aktywności pracowników. Problem ten można rozwiązać poprzez systematyczne przeglądy zgłoszeń pomysłów pracowników, ponieważ podczas takich przeglądów mogą być podejmowane ważne decyzje dotyczące...

Read more
Open access no. 2/2008

Controlling interpersonalny

Za co ceni się pracowników? Wskazówek udziela M. Goldsmith, założyciel Alliance for Strategic Leadership.

Read more
no. 2/2008

Rachunek kosztów działań

Studium przypadku: Opracowanie to jest drugą częścią cyklu na temat praktycznych doświadczeń związanych ze wdrażaniem rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym. Rozpoczynamy je od kolejnego etapu prac wdrożeniowych, czyli zidentyfikowania działań zachodzących w przedsiębiorstwie, oraz wyznaczenia nośników kosztów działań.

Read more
no. 2/2008

Wdrożenie systemu rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie Nadwiślanka S.A.

Studium przypadku: Po raz pierwszy z metodyką rachunku kosztów działań przedsiębiorstwo zetknęło się w latach 2001-2003. W tym okresie do firmy zaproszono zewnętrznych konsultantów w celu zbudowania prototypu modelu ABC oraz przekonania kadry zarządczej do celowości wdrożenia rachunku kosztów. Dotąd nikt firmie nie zastanawiał się nad rentownością współpracy z poszczególnymi klientami czy rentownością...

Read more
no. 2/2008

System zarządzania strategicznego bazujący na Balanced Scorecard

Wdrożenie Balanced Scorecard ma charakter projektu, czyli przedsięwzięcia ze ściśle zdefiniowanym momentem rozpoczęcia i zakończenia. Z kolei zarządzanie strategiczne bazujące na BSC powinno być ciągłym procesem. Inaczej zarządza się projektem, a inaczej procesem.

Read more
no. 2/2008

Błędy popełniane przez użytkowników MIS

Problem: Dziękuję za udzielone porady. Wykorzystuję je na bieżąco przy analizach zagadnienia systemu informacji zarządczej. Kolejne moje pytanie dotyczy najczęściej popełnianych błędów przez użytkowników MIS. Czy są jakieś negatywne skutki wdrożenia takiego systemu w firmie? Jeżeli tak, to jak ich unikać? Czy są w Polsce firmy, które prowadzą usługowo dla swoich klientów systemy informacji zarządczej...

Read more
no. 2/2008

Narzędzia informatyczne klasy Business Intelligence

Problem: Obecnie wszystkie średnie oraz duże przedsiębiorstwa jako niezbędne minimum posiadają systemy wspomagające ewidencję danych źródłowych. Są to albo zintegrowane pakiety, albo różnorodne systemy, od wielu producentów, wdrażane często w różnych okresach działalności firmy - a więc wtedy, kiedy były one potrzebne. Niezależnie od rozwiązania systemy te spełniają swój podstawowy cel, tj. umożliwiają...

Read more
no. 2/2008

Słaba logistyka a controlling

Problem: Odwiecznym problemem naszego przedsiębiorstwa jest słaba logistyka. Jak przekonać dyrekcję, że źle zorganizowana logistyka powoduje często niepotrzebny przyrost zapasów? Według mnie, w naszej organizacji planowanie sprzedaży zdecydowanie nie idzie w parze z wahaniami popytu, co z kolei prowadzi do wzrostu zapasów oraz powoduje dodatkowe koszty. Poza tym nieprawidłowe lokowanie produkcji gotowej...

Read more
no. 2/2008

Warunki optymalizacji kosztów jakości

Problem: Podstawowymi zadaniami controllingu kosztów jakości jest racjonalizacja i optymalizacja kosztów jakości produktu. Jakie są podstawowe warunki optymalizacji kosztów jakości w przedsiębiorstwie? Jak należy wyznaczać te koszty?

Read more
no. 2/2008

Sprawozdanie dotyczące segmentów działalności

Problem: Jakie możliwości wykorzystania niesie ze sobą sprawozdanie dotyczące segmentów działalności (według MSR 14) do analizy finansowej przedsiębiorstwa? Czy poza wyliczeniem podstawowych wskaźników oraz analizą bilansu istnieje możliwość innych, może bardziej precyzyjnych miar, których nie można wyliczyć ani wywnioskować ze zwykłego sprawozdania firmy (mam tutaj na myśli sprawozdanie, które nie...

Read more
no. 2/2008

Własne formaty i grafika w Excelu

Mimo systematycznego rozwoju zintegrowanych systemów zarządzania i wdrażania ich w przedsiębiorstwach trudno wyobrazić sobie dzień pracy controllera bez arkusza kalkulacyjnego. Funkcjonalność, jaką zapewniają systemy klasy ERP, dostarcza bowiem wielu informacji źródłowych, które ulegają dalszej obróbce. Dopiero odpowiednio przetworzone dane trafiają na biura menedżerów podejmujących decyzje zarządcze....

Read more

Advertisement