Artykuł poświęcony jest problematyce franczyzy bankowej finansowanej kredytem bankowym. Tego typu franczyza stanowi innowacyjne źródło finansowania banków komercyjnych (franczyzodawców) w formie opłat uiszczanych przez franczyzobiorców, zobligowanych do prowadzenia – w ramach zawartych umów franczyzowych – placówek bankowych. Dodatkowo, banki generują zyski z tytułu kredytów udzielonych franczyzobiorcom na otwarcie agencji bankowych. Z kolei, dla franczyzobiorców, franczyza bankowa stanowi szansę na udany biznes pod patronatem znanej marki.

Franczyza bankowa finansowana kredytem

W opracowaniu przedstawiono prawno-organizacyjne aspekty funkcjonowania franczyzy bankowej na rynku polskim. Przeprowadzono również analizę porównawczą wybranych ofert franczyzodawców bankowych. Pracę wieńczy charakterystyka mocnych i słabych stron krajowego rynku franczyzowego w branży bankowej.

Pojęcie franczyzy bankowej

Franczyza bankowa (której jednym z prekursorów w Europie jest Polska; Węcławski 2009, s. 383) kwalifikowana jest do umów nienazwanych. Oznacza ona system, dokonywanej w ramach zakładanych sieci placówek (agencji) bankowych, sprzedaży produktów i usług bankowych (takich jak: otwieranie rachunków ROR i oszczędnościowych, regulacja bieżących rachunków, realizacja przelewów, zakładanie lokat terminowych, przyjmowanie wniosków kredytowych oraz wniosków o wydanie kart płatniczych), oparty na ścisłej i ciągłej kooperacji między prawnie, organizacyjnie i finansowo wyodrębnionymi i niezależnymi podmiotami (tj. franczyzodawcą, którym jest bank oraz indywidualnymi franczyzobiorcami). W zamian za wynagrodzenie w formie opłat franczyzowych (obejmujących opłatę wstępną, opłaty bieżące oraz wpłatę na wspólny fundusz promocyjno-reklamowy) franczyzodawca udostępnia franczyzobiorcy licencję na korzystanie ze swojej marki (tzw. pakiet franczyzowy, w skład którego wchodzi pakiet praw własności przemysłowej i intelektualnej oraz podręcznik operacyjny, zawierający procedury i zasady prowadzenia przez franczyzobiorcę – we własnym imieniu i na własny rachunek – działalności, zgodnie z koncepcją franczyzodawcy). Franczyzodawca zobowiązuje się ponadto do udzielenia franczyzobiorcy wsparcia w prowadzeniu przez niego – pod auspicjami dawcy – placówki (agencji) bankowej. Wsparcie to może polegać m.in. na prowadzeniu wspólnych działań marketingowych, doradztwie i szkoleniu, obsłudze administracyjno-finansowej, pomocy w zakresie rekrutacji pracowników czy pomocy w wyborze odpowiedniej lokalizacji, budowie (ew. remoncie) lokalu oraz instalacji wyposażenia (pamiętać bowiem należy, że potencjalny franczyzobiorca może alternatywnie założyć nową działalność w ramach franczyzy bankowej lub też zmodyfikować już prowadzoną działalność). Franczyzodawca (bank) ponosi koszty opracowania i sprzedaży pakietu franczyzowego oraz rozwoju systemu franczyzowego.

The remaining 75% of the article is available for logged-in service users.

If you have an active subscription, go to login. If you are not yet our Reader, please choose the best SUBSCRIPTION VALUE..

Log in Order a subscription Buy this article

Also check

Szefie, potrzebny dodatkowy rabat!

Szefie, potrzebny dodatkowy rabat!

W wielu firmach handlowych ich właściciele bądź też zwierzchnicy działów sprzedaży regularnie spotykają się z prośbami swoich handlowców odnośnie udzielenia obsługiwanym przez nich klientom dodatkowych rabatów promocyjnych. Warto jednak mieć świadomość jak faktyczna wartość rabatu, którego zdecydujemy się udzielić, wpłynie na generowaną przez firmę masę marży, a tym samym profitowość prowadzonych działań handlowych.

Read more

Venture Capital w praktyce

Venture Capital w praktyce

Finansowanie Venture Capital jest rodzajem finansowania Private Equity. Jego cechą charakterystyczną jest to, że skupia się na inwestycjach w przedsięwzięcia, znajdujące się na dość wczesnych etapach życia. W Polsce poziom inwestowanych kwot znajduje się najczęściej w przedziale od kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych.

Read more

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement