Zmiany w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych w 2018 roku

CIRZ_222_28.jpg

Początek 2018 r. to czas wielkich zmian w prawie pracy. Nowelizacja dotyczy głównie nowych zasad opłacania i rozliczania składek oraz nowych zasad zatrudniania cudzoziemców; zmianie uległa również wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także stawka godzinowa za umowę zlecenie. Poniżej przedstawię najbardziej kluczowe zmiany, które powinien znać każdy pracodawca.

1. Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę – od 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2100 zł brutto;

2. Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego na inne składniki wynagrodzenia:

(A) Wynagrodzenie za przestój – pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje:

 • wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, lub
 • 60% wynagrodzenia obliczonego jak wynagrodzenie za urlop, jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania.

W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów1.

(B) Wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik nie świadczy pracy – jeżeli w danym miesiącu, ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, pracownik nie ma obowiązku wykonywania pracy, przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów. Jeśli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wysokość tego wynagrodzenia ustala się proporcjonalnie do tego wymiaru czasu pracy2.

(C) Dodatek za pracę w porze nocnej – pracownikowi, który wykonuje pracę w porze nocnej, przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę3.

(D) Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu – osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę4.

(E) Odszkodowanie dla pracownika, wobec którego stosowany był mobbing – pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę5.

(F) Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy – pracodawcy objęci przepisami ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, pracownikom, z którymi rozwiązują stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, wypłacają odprawę pieniężną w wysokości:

 1. jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
 2. dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
 3. trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Maksymalna wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy: 15 × 2100 zł = = 31 500 zł6.

(G) Minimalna podstawa zasiłku – podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia7:

2100 zł – (2100 zł × 13,71%) = 1812,09 zł.

Dzienna stawka zasiłku, w zależności od wysokości świadczenia:

 • 100% podstawy wymiaru – 60,40 zł,
 • 80% podstawy wymiaru – 48,32 zł,
 • 70% podstawy wymiaru – 42,28 zł,
 • 60% podstawy wymiaru – 36,24 zł,
 • 90% podstawy wymiaru – 54,36 zł,
 • 75% podstawy wymiaru – 45,30 zł.

3. Minimalna stawka godzinowa przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi – nowa minimalna stawka godzinowa w wysokości 13,70 zł.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy