Wynik finansowy i przepływy pieniężne netto stanowią podstawowe miary kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Firma może w legalny sposób w pewnym stopniu wpływać na poziom wyniku finansowego, a tym samym wysokość swoich zobowiązań podatkowych i jednocześnie oddziaływać w ten sposób na poziom wygenerowanych w danym okresie przepływów pieniężnych. Jest to możliwe dzięki przepisom prawnym obowiązującym w zakresie opodatkowania dochodu, które umożliwiają pewną elastyczność przedsiębiorstwa w tym zakresie.

Ustalenie wielkości wyniku finansowego – odejście memoriałowe

Wynik finansowy przedsiębiorstwa jest podstawą do określenia rentowności przedsiębiorstwa, a więc opłacalności prowadzonej działalności gospodarczej. Jest ustalany zgodnie z zasadą memoriałową, według której koszty ujmowane są w tym roku podatkowym, w którym powstały przychody z nimi związane1. Metoda ta zapewnia współmierność jednych i drugich. W celu ustalenia wyniku finansowego przedsiębiorstwa należy zatem określić wartość osiągniętych w danym okresie przychodów oraz rodzajów wydatków ponoszonych w związku z prowadzeniem działalności i części w jakiej winny być przypisane do danego okresu rozliczeniowego. W praktyce sprowadza się do określenia, jakie nakłady były w istocie konieczne do poniesienia w celu uzyskania przychodu osiągniętego w danym okresie.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription
Ulubione Print

Also check

Analiza cen transferowych i zaświadczenie o rynkowości cen – nowe obowiązki

CiRZ_5_30.jpg

Obowiązek sporządzenia analizy cen transferowych polega na przeprowadzeniu analizy weryfikującej, czy ceny stosowane w transakcji kontrolowanej są rynkowe. Dla jakich transakcji należy prowadzić taką analizę? Jakie transakcje podlegają regulacjom „safe-harbour”? Jak etap po etapie przeprowadzić analizę porównawczą oraz analizę zgodności?

Read more

Gdzie jest ograniczenie? Usprawnienie przedsiębiorstwa według Teorii Ograniczeń

CiRZ_3_2019_12.jpg

Zgodnie z teorią ograniczeń, każda organizacja ma co najmniej jedno ograniczenie, które ostatecznie limituje poziom osiąganych przez nią rezultatów. Ograniczenie może być fizyczne, w formie np. wąskiego gardła na produkcji lub wirtualne, w postaci stosowanych szkodliwych zasad lub procedur. Jaki jest klucz do identyfikacji tych ograniczeń w poszczególnych obszarach działalności firmy?

Read more

Kluczowe miary w rachunkowości przerobowej

CiRZ_3_2019_8.jpg

Czy jest możliwe podejmowanie właściwych decyzji w obliczu ogromu napływających zewsząd informacji oraz zmienności i niepewności w każdym aspekcie życia i działalności? Czyż nie jest tak, że dążymy do posiadania bardzo precyzyjnych, dokładnych informacji, ponieważ mamy przekonanie, że to właśnie dzięki temu uzyskujemy pewność i niezmienność naszego otoczenia?

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama