Jakie kwestie należy brać pod uwagę podczas wdrażania systemu informacji zarządczej? Jakie elementy charakteryzują skuteczną platformę zarządczo-controllingową? Przeanalizujmy przypadek firmy, która po przeprowadzonym audycie i zaprojektowaniu pożądanej formy systemu informacji zarządczej podjęła trud wdrożenia rozwiązania w życie.

Spółka w pierwszym kroku dokonała samodzielnej oceny metod i skuteczności zarządzania posiadaną informacją w postaci zgrubnej analizy. Następnie zdecydowała o zaangażowaniu zewnętrznego podmiotu w roli audytora celem weryfikacji i uszczegółowienia już zidentyfikowanych luk i braków w procesie wprowadzania, zbierania, obróbki danych, opracowania i prezentacji raportów menedżerskich. Wnikliwa i szczegółowa dekompozycja działalności przedsiębiorstwa, jej procesów operacyjnych i strategicznych doprowadziła do określenia szeregu zaleceń w zakresie organizacyjnym, technicznym i informatycznym w poszczególnych obszarach, pionach i poziomach organizacji. Celem niniejszych rekomendacji stała się lista sugerowanych zmian, których wprowadzenie w standard funkcjonowania spółki uznane zostało jako must have idealnego systemu informacji zarządczej. Produktem kolejnego etapu został projekt systemu informacji zarządczej, który sprecyzował cechy i funkcje rozwiązania ujęte poprzez pryzmat potrzeb określonych:

 • na poziomie warstwy informatycznej implementacji,
 • w zakresie instalacji i konfiguracji,
 • z punktu widzenia kontrolerów,
 • z punktu widzenia menedżerów wyższego i najwyższego szczebla,
 • na poziomie wymagań informacyjnych.

Wdrożenie + implementacja

Przedsiębiorstwo zdecydowało o wdrożeniu platformy zarządczo-controllingowej Doctor Coster® jako najbardziej odpowiedniego rozwiązania dającego szansę na uzyskanie informacji zarządczej w formie i zakresie zaakceptowanym przez zarząd spółki.

System Doctor Coster® wiąże:

 • logikę zaawansowanego rachunku kosztów,
 • funkcjonalności rozwiązań Corporate Performance Management [CPM1],
 • możliwości narzędzi Business Intelligence and Analytics [BIA2]

w postaci:

 • metodyki ZPRK3,
 • modułu Doctor Coster® Kalkulacje,
 • modułu Doctor Coster® DASHBOARDS,

gdzie:

 • metodyka ZPRK dostarcza reguły prawidłowego definiowania i konstruowania zaawansowanego rachunku kosztów,
 • DC Kalkulacje stanowi serce platformy i obejmuje integrację danych i mechanizm obliczeniowy oraz interfejs graficzny obsługi modeli rachunku kosztów dla działu controllingu,
 • DC DASHBOARDS są kokpitami menedżerskimi dedykowanymi kierownictwu i zarządowi przedsiębiorstwa.

Warstwa integracyjna

Część integracyjna rozwiązania została przygotowana dla przedsiębiorstwa w postaci mechanizmów ujętych w formie paczek SQL Server Information Services oraz procedur składowanych SQL [rysunek 1].

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Analiza cen transferowych i zaświadczenie o rynkowości cen – nowe obowiązki

CiRZ_5_30.jpg

Obowiązek sporządzenia analizy cen transferowych polega na przeprowadzeniu analizy weryfikującej, czy ceny stosowane w transakcji kontrolowanej są rynkowe. Dla jakich transakcji należy prowadzić taką analizę? Jakie transakcje podlegają regulacjom „safe-harbour”? Jak etap po etapie przeprowadzić analizę porównawczą oraz analizę zgodności?

Read more

Gdzie jest ograniczenie? Usprawnienie przedsiębiorstwa według Teorii Ograniczeń

CiRZ_3_2019_12.jpg

Zgodnie z teorią ograniczeń, każda organizacja ma co najmniej jedno ograniczenie, które ostatecznie limituje poziom osiąganych przez nią rezultatów. Ograniczenie może być fizyczne, w formie np. wąskiego gardła na produkcji lub wirtualne, w postaci stosowanych szkodliwych zasad lub procedur. Jaki jest klucz do identyfikacji tych ograniczeń w poszczególnych obszarach działalności firmy?

Read more

Kluczowe miary w rachunkowości przerobowej

CiRZ_3_2019_8.jpg

Czy jest możliwe podejmowanie właściwych decyzji w obliczu ogromu napływających zewsząd informacji oraz zmienności i niepewności w każdym aspekcie życia i działalności? Czyż nie jest tak, że dążymy do posiadania bardzo precyzyjnych, dokładnych informacji, ponieważ mamy przekonanie, że to właśnie dzięki temu uzyskujemy pewność i niezmienność naszego otoczenia?

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama