Proces dostosowania się jednostki do raportowania zgodnie z wymogami giełdy

CIRZ_07_proces.jpg

Informacje udostępniane przez spółki stanowią dla inwestorów podstawę oceny sytuacji gospodarczej i fi nansowej danego emitenta oraz perspektyw jego rozwoju. Rezultatem prawidłowego wypełniania przez spółki obowiązków informacyjnych jest wzrost zaufania inwestorów do rynku kapitałowego, który w dalszej perspektywie przekłada się na korzyści dla emitentów, takie jak pozytywny wizerunek spółki, wyższa wycena notowanych instrumentów finansowych oraz niższy koszt pozyskania dodatkowego finansowania w przyszłości.

W związku z notowaniem akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie podlega ona przepisom nakładającym na nią szereg obowiązków.

Wynikają one z następujących przepisów:

  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 203/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72//WE – MAR,
  • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacje wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. z 2014 r. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.) – RMF GPW,
  • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) – Ustawy o ofercie,
  • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 94) – Ustawy o obrocie,
  • Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI), będącego załącznikiem do Zarządzenia nr 90/2012 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 13 lipca 2012 r. – Regulamin ESPI,
  • Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA – Regulamin GPW.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum