Doświadczenia i wiedza ekspertów

Raportowanie statutowe i zarządcze w międzynarodowych grupach kapitałowych

Menedżerowie finansowi (dyrektorzy) odpowiedzialni za raportowanie w międzynarodowych grupach kapitałowych bardzo często napotykają problemy w obszarze składania raportów. Na czym polega raportowanie statutowe i zarządcze do grupy i do osób zarządzających jednostką w danym kraju? W materiale przedstawimy koncepcję organizacji raportowania z punktu widzenia centrali grupy kapitałowej umożliwiającą raportowanie statutowe i zarządcze oraz konsolidację wyników całej grupy.

Ocena ryzyka w projekcie z zastosowaniem Expected Monetary Value

Ryzyko stanowi nieodłączny element każdego projektu. Nie zawsze da się go uniknąć – czasem trzeba jest zaakceptować. Nie oznacza to jednak, że takim ryzykiem nie należy zarządzać. Wręcz przeciwnie – warto ocenić na ile jest ono istotne dla danego przedsięwzięcia. Dzięki temu można się na nie lepiej przygotować. Bierność wobec ryzyka jest najgorszą z możliwych opcji. Często prowadzi do wystąpienia poważnych skutków finansowych.

CiRZ_219_21.jpg

Narzędzia pomiaru ryzyka operacyjnego i finansowego przedsiębiorstwa

Wszelkie decyzje podejmowane w przedsiębiorstwach wiążą się z ryzykiem rozumianym jako skwantyfikowana niepewność co do uzyskania w późniejszym okresie założonej stopy zwrotu lub warunków gospodarowania. W ramach ryzyka przedsiębiorstwa wyodrębnia się to operacyjne i to finansowe. W pierwszej części niniejszego artykułu przedstawiona zostanie istota ryzyka operacyjnego i finansowego, a następnie będą omówione stosowane w praktyce narzędzia pomiaru. W ostatniej części artykułu zostanie zilustrowane wyznaczanie poziomu ryzyka operacyjnego i finansowego na przykładzie istniejącego przedsiębiorstwa.

CiRZ_219_26.jpg

Zasobowoprocesowy rachunek kosztów (ZPRK) w laboratorium, cz. 2 – flexible budgeting

W nowoczesnych przedsiębiorstwach usługowych, które są nastawione na doskonalenie i usprawnienia, często próbuje się dociec, o ile wyższe byłyby wyniki finansowe lub o ile byłyby niższe koszty przedsiębiorstwa, gdybyśmy prowadzili działalność usługową w sposób optymalny. Jakie cele powinniśmy sobie stawiać, żeby osiągać doskonałość operacyjną w przyszłości? Na te pytania odpowiada najbardziej zaawansowany wariant zasobowo-procesowego rachunku kosztów, tj.: ZASOBOWO-PROCESOWY RACHUNEK KOSZTÓW STANDARDOWYCH (ZPRK standardowych)1, który wyznacza budżety elastyczne2, zdefiniowane jako koszty standardowe (K(S)), autoryzowane (K(A)) oraz planowane (K(P)).

CiRZ_219_30.jpg

Umowa przedwstępna sprzedaży udziałów

Umowa sprzedaży udziałów może być poprzedzona podpisaniem umowy przedwstępnej, dzięki której zyskujemy gwarancję zawarcia w przyszłości umowy końcowej, ostatecznej. Strony w takiej umowie muszą określić istotne elementy przyszłej umowy sprzedaży. Mogą też domagać się spełnienia określonych warunków, żeby doszło do jej finalnego zawarcia. Na jakie elementy zwrócić uwagę przy zawieraniu takiej umowy, jakie są konsekwencje niewykonania umowy przedwstępnej i jak odpowiednio zabezpieczyć swoje interesy – o tym w dalszej części artykułu.

CiRZ_218_09.jpg

Controlling w bankach

Znaczenie controllingu w bankach wzrosło w ostatniej dekadzie. Sektor bankowy staje się coraz bardziej konkurencyjny ze względu na postępującą konsolidację, wzrost udziału banków zagranicznych oraz firm, które prowadzą działalność parabankową. Klienci mają szeroki wybór z wachlarza usług, jakie oferuje współczesny rynek. Żeby móc sprostać ich wymaganiom, trzeba posiadać w odpowiednim czasie informację zarządczą. Duże znaczenie ma controlling, którego główną funkcją jest jej dostarczanie. Controlling w bankach jest często mylnie kojarzony z kontrolą wewnątrzbankową. W rzeczywistości ma szersze zastosowanie. Jego charakterystyczną cechą jest to, że skupia się na przyszłości, dzięki czemu zapewnia nieustanny rozwój banku.

CiRZ_218_16.jpg

Umowa o rachunek powierniczy i umowa escrow – główne zastosowania

Rachunki powiernicze i rachunki escrow umożliwiają rozliczenie indywidualnych transakcji (umów) pomiędzy kontrahentami. Mają one na celu głównie zwiększyć bezpieczeństwo transakcji handlowych zawieranych pomiędzy stronami, które mogą wspólnie ustalać zasady dysponowania środkami znajdującymi się na rachunku. Bank realizuje zawarte w umowie rachunku dyspozycje oraz posiada kontrolę nad warunkami wypłaty powierzonych środków.

CiRZ_218_27.jpg

Jak planować płynność, żeby utrzymać firmę w dobrej kondycji

Nic tak szybko nie niszczy dobrego imienia spółki jak nieregulowanie w terminie własnych zobowiązań. Stąd już tylko krok do złożenia przez któregoś z bardziej niecierpliwych wierzycieli wniosku o upadłość. To dlatego tak ważne jest zarządzanie płynnością w każdej firmie – i to zarówno w wymiarze operacyjnym, jak i strategicznym.

Cel strategiczny firmy – celem każdego z pracowników

Żeby firma zrealizowała swoją strategię i dzięki temu osiągnęła zamierzony cel – każdy z pracowników organizacji musi pracować na ten sukces. Często zdarza się, że obrana misja i wizja, obrazujące objętą przez firmę strategię, znane są garstce zatrudnionych. Długofalowe założenia odnośnie do kierunku rozwoju i działalności firmy nie są przeznaczone jedynie dla kadry zarządzającej, ale również dla pracowników średniego i niższego szczebla. Dlaczego? Ponieważ oni mają również bardzo duży wpływ na ich realizację. Firma jest jak mechanizm zegarka – wszystkie nawet najmniejsze trybiki muszą działać w określony sposób, żeby cały zegar zrealizował swoje zadanie, czyli wskazał poprawnie czas.

Archiwum