Nowa ustawa o biegłych rewidentach – poprawki Senatu

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 6/2017 Tekst otwarty

19 kwietnia 2017 r. senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych opowiedziała się za przyjęciem poprawek legislacyjnych do ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ustawa wprowadzi m.in. zakaz świadczenia przez firmę audytorską usług audytorskich i doradczych wobec tego samego klienta z grupy Jednostek Zainteresowania Publicznego (m.in. spółki publiczne i firmy rynku finansowego). Ponadto jedna firma audytorska nie będzie mogła świadczyć usług audytorskich podmiotowi z grupy JZP dłużej niż 5 lat.

Jak poinformował przewodniczący komisji – Grzegorz Bierecki (PiS) – senatorowie będą jeszcze mogli zgłaszać poprawki podczas debaty na posiedzeniu plenarnym, które zaplanowano na przyszły tydzień.

Ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w kwietniu uchwalił Sejm. Projekt przedłożył rząd.

W założeniu nowe przepisy mają na celu wdrożenie regulacji unijnych określających nowe zasady wykonywania audytu w spółkach. Według resortu finansów ustawa ponadto ma służyć wzmocnieniu obiektywizmu i niezależności firm audytorskich oraz biegłych rewidentów oraz prowadzić do ograniczania konfliktu interesów między biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi a firmami badanymi.

Ustawa tworzy specjalny katalog Jednostek Zainteresowania Publicznego obejmujący m.in. spółki publiczne i firmy rynku finansowego, na których ciążą określone obowiązki. W czasie prac parlamentarnych do projektu ustawy wprowadzono rządowe autopoprawki dotyczące m.in. rozszerzenia czarnej listy usług zakazanych o usługi niebędące czynnościami rewizji finansowej. Oznacza to, że firma audytorska nie będzie mogła jednocześnie świadczyć temu samemu klientowi (JZP) usługi audytorskie i doradcze.

Przepisy te krytycznie oceniała Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, a także przedstawiciele Konfederacji Lewiatan oraz Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych.

Wiceminister finansów, Wiesław Janczyk, argumentował w toku prac parlamentarnych, że kierunek, w którym zmierza autopoprawka, jest oczekiwany przez znaczną część środowiska osób wykonujących usługi audytu i doradcze. Przypomniał, że UOKiK stwierdził, iż na rynku tych usług występuje oligopol. Można powiedzieć, że te regulacje, które zaproponował rząd PiS, idą w kierunku demonopolizacji tych usług – podkreślił. Mówił, że podniesie się też bezpieczeństwo firm korzystających z audytu i doradztwa.

Ustawa zakłada też m.in. wprowadzenie rotacji, czyli obowiązkowej zmiany firmy audytorskiej, która wykonuje badanie i przygotowuje opinię dotyczącą sprawozdań w JZP – przyjęto pięcioletni maksymalny okres nieprzerwanego trwania zleceń. Zaproponowano też nowy model nadzoru publicznego nad firmami audytorskimi. Ma być w tym celu powołana Komisja Nadzoru Audytorskiego.

Drukuj

Zobacz również

Archiwum